Sisustamisen trendit käsittelevät sekä vuoden halutuinta väriskaalaa, mutta myös merkityksellisempiä arvoja ja käsitteitä. Vuoden 2020 megatrendeissä käsiteltiin erilaisia teemoja ja näistä moni on sovellettavissa myös sisustus- ja tilasuunnittelun trendeinä. Tuleva vuosi 2021 ei suurta poikkeamaa näihin varmaan tule tekemään.

Resurssien ylikulutus Sisustamisessa kiertotaulous ja kalusteiden uusiokäyttö on usein lähtökohta. Palvelun tuottamisen tehokkuus on tavoite, jotta palvelun tai tilan rakentamisen kustannukset eivät karkaa.

Jätteiden määrän kasvuMateriaalien ekologisuus ja kiertotalous huomioidaan aina suunnittelussa. Esimerkkinä suunnittelussa käytetään tuotteita, joilla on vielä käyttöikää jäljellä. On myös suotavaa jättää rakentamatta uudelleen vain visuaalisen uudistuksen lähtökohdasta. Rakenteita voidaan säilyttää tai pintaan voidaan luoda uutta erilaisilla ratkaisuilla.

Keskittymisen heikentyminen tietotulvassaTyötilojen kognitiivinen ergonomia on osa tilasuunnittelua, joka vastaa erilaisiin työn tekemisen tarpeisiin. Tila mahdollistaa keksittymisen toimivilla tilajaoilla, akustiikalla sekä kalusteratkaisulla.

Digitalisaation uusi aaltoSuunnitelmien visualisointi ja 3D-tilat ovat osa suunnitteluprosessia ja uusia työtapoja. Tiloja sekä niiden käyttöasteita voidaan mitata ja dataan voidaan soveltaa tilasuunnitelmia. Näin suunnitelmat vastaavat konkreettisesti käyttäjien tarpeita sekä tehostavat tilan pinta-alan käyttöä.

Tilasuunnittelua ja vallitsevia trendejä yhdistää pysyvyys. Uudet konseptit ja sisustusvalinnat pyrkivät kestävyyteen, kuitenkin ajan henkeen ja asiakkaiden tarpeisiin kiinnittyen. Tilasuunnittelussa valinnat tehdään aikaa kestäviin muotoihin, harmoniaan sekä ympäristön ja ihmiset huomioiviin valintoihin. Tilojen suunnittelu lähtee aina tilan tarkoituksenmukaisuudesta – Me Sisulla teemme aikaa kestäviä ratkaisuja, vanhoja rakenteita ja kierrätysratkaisuja hyödyntäen. Megatrendien kautta uudet materiaali-innovaatiot näkyvät julkitilojen sisustusvalinnoissa entistä vahvemmin.

Ihmisten hyvinvointia tukevien tilojen vastapainoksi suunnitellaan innovatiivisia, monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavia tilaympäristöjä, kuitenkin huomioiden uuden ajan vaatimukset terveyttä ja turvallisuutta vaalien. Haluamme luoda palveluja ja tiloja, jotka tukevat tämän erilaisen ajan uudenlaista arkea ja hyvinvointia. Tilat kaipaavat nyt sellaisia konsepteja, jotka elävöittävät ja luovat tunteisiin vetoavia mielikuvia alueesta ja siellä toimimisesta. Myös teknologian valjastaminen tilasuunnittelun uudenlaiseksi työpariksi on osa trendien vaikuttamaa muutoskäyttäytymistä. Tilasuunnittelun trendit ovat vaikuttaneet tilojen syntyyn ja ne näyttäytyvät nyt ennen kaikkea ekologisempina, yhteisöllisempinä, luovempina, monimuotoisempina ja avoimempina.